MTsN 1 Bandar Lampung; Lomba Poster Digital Part 2

11. ARUIA KARINA YASMINE 8c


12. Assyifah Dira Putri 7h


13. Azkia Anjani 7a


14. Briliana Aini Dita Pratiwi 8a


15. Dika Naufal ash shiddiqi 7j


16. Eka Fina Nurul Amni 7g


17. Faiz Zahid Yasa 7d


18. Ghazi Rahman Abdulghani 7c


19. Indiati zakyah 8h


20. Karina Zulfa Aqila 7b